Zaterdag 17 april 2010: algemene ledenvergadering (ALV) en Clubdag in De Meern,

Leden van HCC-Trainsimgg zijn van harte uitgenodigd voor de Algemene LedenVergadering.

Datum: zaterdag 17 april 2010 
Aanvang: 14.00 uur 
Plaats: De Meern 
Adres: De Schalm, Oranjelaan 10, 3454 BT De Meern (Telefoon: 030-6662609)

Kijk hier voor de routebeschrijving

De (voorlopige) agenda is als volgt:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering van 11 april 2009
5. Jaarstukken 2009
   a) Jaarverslag 2009
   b) Financieel jaarverslag 2009
   c) Jaarverslag 2009 Ontwikkelteam
6. Decharge bestuur m.b.t. het gevoerde beleid in 2009
7. Verkiezing bestuursleden
    Volgens het rooster treedt Theo Evers af als penningmeester.
    Hij stelt zich herkiesbaar.
    Secretaris: In deze vacature, door het aftreden van Edo Radoux (oktober 2009), is
    voorzien door de benoeming a.i. van Piet Jongens. Hij stelt zich verkiesbaar.
    Andere kandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering worden aangemeld
8. Activiteitenplan 2010 en activiteitenfinanciering
9. Rondvraag
10. Sluiting

Map met agenda en vergaderstukken ontvangt u voor aanvang van de vergadering. Indien gewenst zijn de aanvullende vergaderstukken per email aan te vragen bij de secretaris.

Attentie!
Het Bestuur houdt na de vergadering een verloting onder de TrainsimIG leden. Als u bij het binnenkomen de presentielijst (naam en lidnummer) invult, ontvangt u uw lot(nummer).

Wat is er te winnen? O.a. Software, add-on DVD`s etc. Voor en na de vergadering is het de voor u bekende TrainsimIG clubmiddag!

Dit artikel is eerder op 11/04/2010 gepubliceerd.